Ví dụ sử dụng JavaFX TableView

Trong lập trình JavaFX cung cấp các lớp TableView, TableColumn và TableCell nhằm giúp hiển thị dữ liệu dưới dạng bảng theo các dòng và các cột, sau đây là phần hướng dẫn ví dụ sử dụng JavaFX TableView.

Ví dụ sử dụng JavaFX TableView sau đây mình sẽ mô phỏng hiển thị một bảng chứa danh sách dữ liệu các quốc gia trên thế giới như quốc kỳ (flag), tên quốc gia (country), thủ đô (capital), vị trí (location), diện tích đất liền (landArea), diện tích nước (waterArea).

Khởi tạo đối tượng Country.java

Đầu tiên bạn khởi tạo đối tượng Country.java với các thuộc tính flag, country, capital, location, landArea, waterArea như sau:

Khởi tạo đối tượng TableView, TableColumn

Đầu tiên bạn khởi tạo đối tượng TableView như sau:

Tiếp theo bạn khởi tạo các cột TableColumn để thêm vào TableView:

Sau đó bạn thêm các cột TableColumn vào TableView và gán dữ liệu cần hiển thị:

Cuối cùng bạn thêm vào VBox và gán đối tượng VBox vào Scene như sau:

Kết quả sau khi chạy ví dụ sử dụng JavaFX TableView trên:

Ví dụ sử dụng JavaFX TableView

Toàn bộ mã nguồn cho ví dụ trên như sau, bạn có thể tham khảo:

Trong bài tiếp theo mình sẽ muốn hướng dẫn các bạn ví dụ JavaFX TableView Custom để có thể tùy biến JavaFX TableView nâng cao như làm thế nào để hiển thị một tấm ảnh, checkbox… trong TableView.

Ví dụ sử dụng JavaFX TableView

Bạn có thể xem thêm bài hướng dẫn ví dụ JavaFX TableView Custom nếu như muốn tùy biến TableView.

Lời kết: Trong lập trình xây dựng ứng dụng JavaFX thì việc sử dụng JavaFX TableView thường xuyên, mong rằng qua ví dụ sử dụng JavaFX TableView giúp bạn tìm hiểu thêm về sử dụng JavaFX TableView. Ngoài ra bạn có thể xem thêm nhiều bài viết khác trong chủ đề lập trình JavaFX tại Tutorials To Learn.

(Tác giả: Tutorials To Learn)

Bình luận